Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu qanun korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Bu…

«Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanuna 1 saylı Əlavə

«Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanuna 1 saylı Əlavə   «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanuna 1 saylı Əlavə Nəqliyyat vasitələrinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların Siyahısı I. Tormoz sistemləri  1) Yolda sınaqlar zamanı iş tormoz sistemi aşağıdakı tormozlama səmərəlilik normalarını təmin etmədikdə:  Nəqliyyat vasitələrinin növləri Tormoz yolu (m) ən çoxu Müəyyən edilmiş yavaşıma (m/s) ən azı  Tək…

Səkkizinci fəsil. Yekun müddəalar

Səkkizinci fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 86. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə müəyyənləşdirilmiş qaydalar Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti qanunvericiliyində nəzərdə tutulanlardan fərqli olduqda, beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. Maddə 87. Qanunun qüvvəyə minməsi I. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. Qüvvəyə mindiyi gündən altı ay müddətində yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyən…

Yeddinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət

Yeddinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət   Maddə 83. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsi I. Bu Qanunun tələblərinə ciddi əməl etməklə yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə nəzarəti yalnız Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşları həyata keçirirlər. II. Yollarda hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşları tərəfindən…

Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları

Altıncı fəsil. Yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları   Maddə 79. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları  Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən törədilən və inzibati və mülki məsuliyyətə səbəb olan pozuntular aşağıdakılardır: 1) yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10—30 km/saat həddində aşılması; bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, yol nişanlarının…

Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları

Beşinci fəsil. Yol hərəkəti qaydaları   Maddə 36. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri və hüquqları I. Yol hərəkətinin iştirakçıları: 1) yol hərəkəti Qaydalarına riayət etməli, bu Qanunun yol hərəkətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair tələblərini bilməli və yerinə yetirməlidirlər; 2) yol hərəkətinin nizama salınmasında istifadə olunan nizamlayıcının və svetoforların siqnallarına, yol nişanlarına, yolun nişanlanmasına, yol işlərində istifadə…

Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ

Dördüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ   Maddə 33. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ I. Bu maddənin ikinci hissəsində nəzərdə tutulan yaş həddinə çatmış, sağlamlıq cəhətdən sürücülüyə yararlı, yol hərəkəti qaydalarını bilən, sürmə vərdişi və sürücülük vəsiqəsi olan hər bir fiziki şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququna malikdir. II. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki yollarda nəqliyyat…

Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması

Üçüncü fəsil. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılması   Maddə 27. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatı I. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları bu Qanunla və ona uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilən «Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və…

İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

İkinci fəsil. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi   Maddə 7. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləri I. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri aşağıdakılardır: 1) yol hərəkətində iştirak edən insanların həyatının və sağlamlığının təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrindən üstünlüyü; 2) yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə görə dövlətin məsuliyyətinin yol hərəkətində iştirak…

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar

Birinci fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) yol hərəkəti — xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin tələbatlarını ödəmək prosesində yaranan ictimai münasibətlərin məcmusudur; 2) yol hərəkətinin təşkili…