VII fəsil. Tətbiq mexanizmləri

VII fəsil. Tətbiq mexanizmləri   Maddə 63. Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı 1. Bu Konvensiya ilə müəyyən olunan məqsədlərə nail olunması yolunda İştirakçı Dövlətlərin imkanlarının və onlar arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə, habelə bu Konvensiyanın tətbiq edilməsinin təşviq və təhlil edilməsi üçün Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı təsis olunur. 2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu Konvensiyanın qüvvəyə…

VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi

VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi   Maddə 60. Kadr hazırlığı və texniki yardım 1. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan heyəti üçün zəruri olan həddə xüsusi hazırlıq proqramları işləyib hazırlayır, həyata keçirir və ya təkmilləşdirir. Belə hazırlıq proqramları, digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin aşağıdakı sahələri əhatə edir:…

V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər

V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər   Maddə 51. Ümumi müddəalar Bu fəsilə uyğun olaraq aktivlərin qaytarılması bu Konvensiyanın əsas prinsipidir və İştirakçı Dövlətlər bununla bağlı ən geniş surətdə bir-birilə əməkdaşlıq edir və bir-birinə yardım göstərirlər. Maddə 52. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması 1. Bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinə…

IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq

IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq   Maddə 43. Beynəlxalq əməkdaşlıq 1. İştirakçı Dövlətlər bu Konvensiyanın 44-50-ci maddələrinə uyğun olaraq, cinayət-hüquqi məsələlər üzrə əməkdaşlıq edirlər. Məqsədə müvafiq olduqda və daxili hüquq sistemlərinə uyğun gəldikdə, İştirakçı Dövlətlər korrupsiya ilə bağlı mülki-hüquqi və inzibati məsələlər üzrə istintaq və icraat aparılmasında bir-birinə yardım etmək imkanlarını müzakirə edirlər. 2. Müvafiq əməlin…

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi   Maddə 15. Dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması Hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür: a) dövlət vəzifəli şəxsə vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə…

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi

III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi   Maddə 15. Dövlət vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ alınması Hər bir İştirakçı Dövlət, qəsdən törədildiyi halda, aşağıdakı əməlləri cinayət hüquqpozması kimi təsnif etmək üçün lazım gələn qanunvericilik və başqa tədbirləri görür: a) dövlət vəzifəli şəxsə vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər hansı bir hərəkətin edilməsinə və ya onun edilməsindən çəkinməyə…

II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər.

II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər. Maddə 5. Korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı əks-təsir siyasəti və praktikası 1. Hər bir İştirakçı Dövlət öz hüquq sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, cəmiyyətin korrupsiya ilə mübarizədə iştirakını təşviq edən, qanunun aliliyi, dövlət işlərinin və dövlət əmlakının düzgün idarə olunması, vicdanlılıq, şəffaflıq və məsuliyyətlilik prinsiplərini özündə əks…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Baş Assambleyanın 2003-cü il 31 oktyabr tarixli, 57/169 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir Preambula Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan Dövlətlər, korrupsiyanın, demokratik institutları və dəyərləri, etik dəyərləri və ədaləti sarsıdaraq, davamlı inkişafa və hüququn aliliyinə xələl gətirərək, cəmiyyətin stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün doğurduğu problemlərin və…

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2004-cü il fevralın 27-də imzalanmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının ona dair qeyd-şərtləri və bəyanatları ilə (qeyd-şərtlərin və bəyanatların mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin. II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏLİYEV Bakı…

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər. III fəsil. Kriminallaşdırma və qanunvericiliyin tətbiqi IV fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi VII fəsil.…