II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması

II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması   Maddə 5. Terrorçuluğa qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar Terrorçuluğa qarşı mübarizənin zəruri qüvvələrlə, vasitələrlə təmin edilməsini, habelə terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanuna uyğun olaraq…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu qanunda aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur:  terrorçuluq—ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin…

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu qanun Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, terrorçuluq əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, habelə həmin orqanların və vətəndaşların hüquqlarını və vəzifələrini təsbit edir. I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması III…

IV fəsil – Yekun müddəaları

IV fəsil – Yekun müddəaları   Maddə 15. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri barədə məlumat 15.1. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri haqqında xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] məlumat verməlidir. 15.2. Bu Qanunun 15.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının…

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları   Maddə 5. Şəxsin verilməsi haqqında sorğu 5.1. Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] yazılı şəkildə təqdim olunan şəxsin verilməsi haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilməlidir: 5.1.1. sorğu edən xarici dövlətin səlahiyyətli orqanının adı; 5.1.2. sorğu edilən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu…

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər   Maddə 3. Ekstradisiyadan imtinanın əsasları 3.1. Şəxsin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir: 3.1.1. barəsində sorğu edilən şəxs onun verilməsi haqqında məsələ həll edildiyi zaman Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda; 3.1.2. verilməsi haqqında sorğu edilən şəxsə Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada siyasi sığınacaq verildikdə; 3.1.3. verilməsi haqqında sorğu…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Ekstradisiya haqqında qanunvericilik 1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan, yaxud olan şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdiyi əməllərə görə xarici dövlət tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş cəzanın icrası üçün verilməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət-prosessual qanunvericiliyi, Azərbaycan Respublikasının…

VI fəsil. Yekun müddəalar

VI fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 33. Qanunun qüvvəyə minməsi qaydası 33.1. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 33.2. Bu qanun qüvvəyə mindiyi gündən «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında» 1999-cu il 18 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏLİYEV Bakı şəhəri,…

V fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər

V fəsil. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər   Maddə 24. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və onların prekursorlarının qanunsuz idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə…