Fəsil V. Yekun müddəalar

Fəsil V. Yekun müddəalar   Maddə 18. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması, daktiloskopik məlumatların saxlanılması və istifadə edilməsi, habelə bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün maddi-texniki təminat məsələlərinin maliyyələşdirilməsini Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Maddə 19. Qanunun qüvvəyə minməsi Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikasının…

Fəsil IV. Qanunun icrasına nəzarət

Fəsil IV. Qanunun icrasına nəzarət   Maddə 15. Məhkəmə nəzarəti Dövlət daktiloskopik qeydiyyatı aparan orqanların və vəzifəli şəxslərin insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərarlarından və hərəkətlərindən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verilə bilər. Maddə 16. Prokuror nəzarəti Dövlət daktiloskopik qeydiyyatını aparan və daktiloskopik məlumatlardan istifadə edən orqanlarda bu qanunun…

Fəsil III. Daktiloskopik məlumatların saxlanılması, istifadəsi və məhvi

Fəsil III. Daktiloskopik məlumatların saxlanılması, istifadəsi və məhvi   Maddə 11. Daktiloskopik məlumatların saxlanılması və istifadəsinin əsas tələbləri Daktiloskopik məlumatların saxlanılması və istifadə edilməsi şərtləri onun itirilməsini, təhrif olunmasını və icazəsi olmayan şəxslər tərəfindən ələ keçirilməsini istisna etməlidir. Maddi daşıyıcılarda əksini tapmış daktiloskopik məlumatların saxlanılması, sistemləşdirilməsi və istifadəsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən…

Fəsil II. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması

Fəsil II. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması   Maddə 9. Könüllü dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması Azərbaycan Respublikası vətəndaşları könüllü dövlət daktiloskopik qeydiyyatından keçmək hüququna malikdirlər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının könüllü dövlət daktiloskopik qeydiyyatı onların yazılı ərizələrinə əsasən yaşadıqları yer üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən aparılır. Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, azyaşlıların və…

Fəsil I. Ümumi müddəalar

Fəsil I. Ümumi müddəalar   Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatının məqsədini, prinsiplərini və növlərini, habelə dövlət daktiloskopik qeydiyyatının aparılması sahəsində yaranan ictimai münasibətləri nizamlayır. Fəsil I. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) dövlət daktiloskopik qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daktiloskopik məlumatların alınması, uçotu, saxlanılması, təsnifatı…

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Qeyd-şərtləri və Bəyanatları

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Qeyd-şərtləri və Bəyanatları   1. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə həmin ərazilərin işğaldan azad olunmasına qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik xəritəsi əlavə olunur). 2. Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyada öz…

VIII fəsil. Yekun müddəalar

VIII fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 65. Konvensiyanın təsdiq edilməsi 1. Hər bir İştirakçı Dövlət bu Konvensiya üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün, öz daxili qanunvericiliyinin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, zəruri tədbirlər, o cümlədən qanunvericilik və inzibati tədbirlər görür. 2. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə məqsədilə, bu Konvensiyada nəzərdə…

VII fəsil. Tətbiq mexanizmləri

VII fəsil. Tətbiq mexanizmləri   Maddə 63. Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı 1. Bu Konvensiya ilə müəyyən olunan məqsədlərə nail olunması yolunda İştirakçı Dövlətlərin imkanlarının və onlar arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə, habelə bu Konvensiyanın tətbiq edilməsinin təşviq və təhlil edilməsi üçün Konvensiyanın İştirakçı Dövlətlərinin Konfransı təsis olunur. 2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibi bu Konvensiyanın qüvvəyə…

VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi

VI fəsil. Texniki yardım və məlumat mübadiləsi   Maddə 60. Kadr hazırlığı və texniki yardım 1. Hər bir İştirakçı Dövlət korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizəyə görə məsuliyyət daşıyan heyəti üçün zəruri olan həddə xüsusi hazırlıq proqramları işləyib hazırlayır, həyata keçirir və ya təkmilləşdirir. Belə hazırlıq proqramları, digər məsələlərlə yanaşı, həmçinin aşağıdakı sahələri əhatə edir:…

V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər

V fəsil. Aktivlərin qaytarılması üzrə tədbirlər   Maddə 51. Ümumi müddəalar Bu fəsilə uyğun olaraq aktivlərin qaytarılması bu Konvensiyanın əsas prinsipidir və İştirakçı Dövlətlər bununla bağlı ən geniş surətdə bir-birilə əməkdaşlıq edir və bir-birinə yardım göstərirlər. Maddə 52. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması 1. Bu Konvensiyanın 14-cü maddəsinə…