Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, mühafizəsi və istifadə edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və ya məxfiliyinin açılması ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir. I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və məxfiliyinin açılması III fəsil. Dövlət…

V fəsil. Yekun müddəalar

V fəsil. Yekun müddəalar   Maddə 20. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin həyata keçirilməsinin qanuniliyinə nəzarət Terrorçuluğa qarşı mübarizənin həyata keçirilməsinin qanuniliyinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru və ona tabe olan prokurorlar həyata keçirirlər. Terror fəaliyyətinə görə təşkilatın məsuliyyətə cəlb olunması barəsində ərizə ilə məhkəməyə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru və ya ona tabe olan prokurorlar müraciət edirlər.…

IV fəsil. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət

IV fəsil. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət   Maddə 17. Terror fəaliyyətində iştiraka görə məsuliyyət Terror fəaliyyətində iştirak edən şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. İnsan hüquqları və azadlıqları, dövlət təhlükəsizliyinin və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması maraqlarını rəhbər tutaraq, terror əməlləri törədən və ya bu cür əməllərin törədilməsində iştirakçı olan şəxslər…

III fəsil. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi. Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi

III fəsil. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi. Terrorçuluğa qarşı mübarizədə iştirak edən şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi   Maddə 13. Terror aksiyaları nəticəsində dəyən ziyanın ödənilməsi və zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası Terror aksiyaları nəticəsində fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına dəyən ziyan dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına tam həcmdə ödənilir, daha sonra bu məbləğ təqsirli…

II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması

II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması   Maddə 5. Terrorçuluğa qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar Terrorçuluğa qarşı mübarizənin zəruri qüvvələrlə, vasitələrlə təmin edilməsini, habelə terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanuna uyğun olaraq…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu qanunda aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur:  terrorçuluq—ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin…

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu   Bu qanun Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, terrorçuluq əleyhinə mübarizəni həyata keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, habelə həmin orqanların və vətəndaşların hüquqlarını və vəzifələrini təsbit edir. I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Terrorçuluğa qarşı mübarizənin təşkili. Terror əleyhinə əməliyyatların aparılması III…

IV fəsil – Yekun müddəaları

IV fəsil – Yekun müddəaları   Maddə 15. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri barədə məlumat 15.1. Verilmiş şəxsin cinayət təqibinin nəticələri haqqında xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] məlumat verməlidir. 15.2. Bu Qanunun 15.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının…

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları

III fəsil. Ekstradisiyanın prosedur qaydaları   Maddə 5. Şəxsin verilməsi haqqında sorğu 5.1. Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi] yazılı şəkildə təqdim olunan şəxsin verilməsi haqqında sorğuda aşağıdakılar göstərilməlidir: 5.1.1. sorğu edən xarici dövlətin səlahiyyətli orqanının adı; 5.1.2. sorğu edilən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, doğulduğu…

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər

II fəsil. Ekstradisiya ilə bağlı məhdudiyyətlər   Maddə 3. Ekstradisiyadan imtinanın əsasları 3.1. Şəxsin verilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir: 3.1.1. barəsində sorğu edilən şəxs onun verilməsi haqqında məsələ həll edildiyi zaman Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda; 3.1.2. verilməsi haqqında sorğu edilən şəxsə Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada siyasi sığınacaq verildikdə; 3.1.3. verilməsi haqqında sorğu…