II fəsil. Yanğından mühafizə

II fəsil. Yanğından mühafizə   Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sistemi və onun əsas vəzifələri Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sistemi aşağıdakı növlərdən ibarətdir: 1) dövlət yanğından mühafizə; 2) idarədənkənar yanğından mühafizə; 3) könüllü yanğından mühafizə. Azərbaycan Respublikasının yanğından mühafizə sisteminin əsas vəzifələri: 1) yanğının qarşısının alınmasının və profilaktikasının təşkili; 2) insanların xilas edilməsi və…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 1) yanğın — maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanmadır; 2) yanğından mühafizə — yanğınların qarşısının alınmasının və söndürülməsinin təşkili, bununla əlaqədar ümdə qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün yaradılmış idarəetmə orqanlarının, qüvvələrin…

VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət

VII fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət   Maddə 31. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət 31.1. Dövlət sirrinin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətləri daxilində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 31.2. Dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Maddə…

VI fəsil. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət

VI fəsil. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət   Maddə 30. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrə baxılma qaydası 30.1. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozan hüquqi şəxslər, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 30.2. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları və onların…

V fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi

V fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi   Maddə 29. Dövlət sirrinin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi 29.1. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə müəssisələrinin, idarələrinin, təşkilatlarının və onların struktur bölmələrinin dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə fəaliyyəti müvafiq büdcələrin vəsaiti hesabına, qalan müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyəti isə onların dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işləri görərkən əsas fəaliyyətdən…

IV fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi

IV fəsil. Dövlət sirrinin mühafizəsi   Maddə 20. Dövlət sirrini mühafizə orqanları 20.1. Dövlət sirrini mühafizə orqanlarına aşağıdakılar aiddir: 20.1.1. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları; 20.1.2. dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə, təşkilatlar və onların dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri. 20.2. Bu qanunun 20.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan orqanlar və onların yerlərdəki orqanları dövlət sirrinin mühafizəsini…

III fəsil. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlar barəsində sərəncam verilməsi

III fəsil. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlar barəsində sərəncam verilməsi   Maddə 16. Dövlət hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və təşkilatların dövlət sirri təşkil edən məlumatları bir-birinə verməsi 16.1. Tabelik münasibətlərində olmayan və birgə işlər aparmayan dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatlar dövlət sirri təşkil edən məlumatları bir-birinə bu qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq sərəncamında…

II fəsil. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və məxfiliyinin açılması

II fəsil. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi, onların məxfiləşdirilməsi və məxfiliyinin açılması   Maddə 6. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və məxfiləşdirilməsinin prinsipləri 6.1. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və onların məxfiləşdirilməsi—dövlət sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına və onların daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa bu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. 6.2. Məlumatların dövlət sirrinə…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar 1.0. Bu qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur: 1.0.1. dövlət sirri—dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayılması Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlardır; 1.0.2. dövlət sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcıları—dövlət sirri təşkil edən məlumatların…