V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları

V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları   Maddə 35. Polis əməkdaşının əməyinin ödənilməsi I. Polis əməkdaşının əmək haqqı onun vəzifəsi, xüsusi rütbəsi, xidmət illəri nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilən əsas maaşdan, habelə istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü, gecə vaxtı və əsas iş vaxtından əlavə işləməyə görə qanunvericiliyə müvafiq…

IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları

IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları   Maddə 28. Polis əməkdaşının xidmətə qəbul edilməsi I. Polisdə xidmətə könüllülük əsasında, şəxsi və iş keyfiyyətlərinə, fiziki hazırlığına, sağlamlıq vəziyyətinə və təhsil səviyyəsinə görə polisin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan, hərbi xidmət keçmiş və ya polis təhsil müəssisələrini bitirmiş, yaşı 20-dən aşağı olmayan və Azərbaycan Respublikasının…

III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri

III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri   Maddə 21. Polis tərəfindən azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması I. Polis əməkdaşı şəxsin azadlıq hüququnu hakimin qərarına əsasən tutulma və həbsəalma yolu ilə yalnız aşağıdakı hallarda məhdudlaşdıra bilər: 1) cinayət və ya inzibati hüquqpozma…

II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri

II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri   Maddə 13. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri I. Polis əməkdaşının ümumi vəzifələri aşağıdakılardır: 1) hazırlanan cinayət və ya digər hüquqpozmaların qarşısının alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək; 2) cinayət və ya digər hüquqpozmalar törətmiş şəxsin tutulması və polisə gətirilməsi üçün tədbirlər görmək; 3) cinayətin baş verdiyi hadisə yerinin mühafizəsini təşkil etmək…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Əsas anlayışlar Bu Qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: polis — Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan vahid mərkəzləşdirilmiş, hüquq-mühafizə orqanıdır; polis əməkdaşı — polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət qulluqçusudur; tutulma—Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada şəxsin azadlığının…

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar II fəsil. Polis əməkdaşının səlahiyyətləri III fəsil. Şəxsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xüsusi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi ilə bağlı polis əməkdaşının səlahiyyətləri IV fəsil. Polisdə xidmət keçmənin əsasları V fəsil. Polis əməkdaşının maddi və sosial təminatları VI fəsil. Polisin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi…

IV fəsil. Yekun müddəaları

IV fəsil. Yekun müddəaları   Maddə 26. Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqi vəziyyəti Daxili qoşunların hərbi qulluqçularının hüquqları, vəzifələri, təminatları, hərbi xidmətlə əlaqədar onların hüquqlarının məhdudlaşdırılması və məsuliyyəti «Hərbi qulluqçuların statusu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən dövlətin müdafiəsi altında olmaqla qanunla…

III fəsil. Daxili qoşunlarda xidmət

III fəsil. Daxili qoşunlarda xidmət   Maddə 13. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları, qulluqçuları və fəhlələri Daxili qoşunlar hərbi qulluqçulardan, qulluqçulardan və fəhlələrdən ibarətdir. Daxili qoşunların hərbi qulluqçuları lazımi peşə, hüquq hazırlığına və fiziki hazırlığa malik olmalı, tabel silahından, xüsusi vasitələrdən və təhkim edilmiş texnikadan bacarıqla istifadə etməlidirlər. Daxili qoşunların qulluqçularının və fəhlələrinin xidmət və əmək…

II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması

II fəsil. Daxili qoşunların idarə olunması   Maddə 9. Azərbaycan Respublikası Daxili işlər nazirinin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri: a) daxili qoşunlara rəhbərlik edir və onlara həvalə olunmuş vəzifələrin icrası zamanı qanunçuluğun gözlənilməsini və Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ aktlarının, qərarlarının, tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin edir; b)…

I fəsil. Ümumi müddəalar

I fəsil. Ümumi müddəalar   Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları (bundan sonra daxili qoşunlar) onlara həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməklə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyini, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarını və azadlıqlarını cinayətkar və digər hüquqa zidd qəsdlərdən qoruyur. Maddə 2. Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Daxili qoşunların fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan…