VI fəsil. Yekun müddəalar

 

Maddə 33. Qanunun qüvvəyə minməsi qaydası
33.1. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
33.2. Bu qanun qüvvəyə mindiyi gündən «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında» 1999-cu il 18 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il
№ 959-IIQ
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (23 avqust 2005-ci il, № 194).
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2005-ci il, № 8, maddə 695).
17 aprel 2007-ci il tarixli, 316-IIIQD nömrəli; 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 418-IIIQD nömrəli; 9 oktyabr 2007-ci il tarixli, 429-IIIQD nömrəli; 13 iyun 2008-ci il tarixli, 648-IIIQD nömrəli; 30 dekabr 2008-ci il tarixli, 753-IIIQD nömrəli; 28 oktyabr 2014-cü il tarixli, 1101-IVQD nömrəli; 6 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1366-IVQD nömrəli Qanunlara əsasən dəyişikliklər və əlavələrlə.