Keçid müddəaları

 

I. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

II. Hakimlərin əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyi qəbul olunduqdan və «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hakimlər təyin edildikdən sonra qüvvəyə minir.

III. Hakimlərin əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri qüvvəyə minənədək, həmin səlahiyyətlər mövcud cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 28 oktyabr 1999-cu il

№ 728-IQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (17 noyabr 1999-cu il, № 263).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 noyabr 1999-cu il, № 11, maddə 612).

17 may 2002-ci il tarixli, 324-IIQD nömrəli; 24 may 2002-ci il tarixli, 333-IIQD nömrəli; 5 mart 2004-cü il tarixli, 598-IIQD nömrəli; 30 sentyabr 2005-ci il tarixli, 1022-IIQD nömrəli; 23 dekabr 2005-ci il tarixli, 32-IIIQD nömrəli; 20 oktyabr 2006-cı il tarixli, 167-IIIQD nömrəli; 20 oktyabr 2006-cı il tarixli, 171-IIIQD nömrəli; 17 aprel 2007-ci il tarixli, 313-IIIQD nömrəli; 1 aprel 2008-ci il tarixli, 577-IIIQD nömrəli; 2 iyun 2008-ci il tarixli, 618-IIIQD nömrəli; 12 fevral 2010-cu il tarixli, 953-IIIQD nömrəli; 31 may 2010-cu il tarixli, 1015-IIIQD nömrəli; 18 mart 2011-ci il tarixli, 95-IVQD nömrəli; 4 mart 2011-ci il tarixli, 77-IVQD nömrəli; 25 oktyabr 2011-ci il tarixli, 214-IVQD nömrəli; 27 dekabr 2013-cü il tarixli, 871-IVQD nömrəli; 20 iyun 2014-cü il tarixli, 986-IVQD nömrəli; 1 fevral 2016-cı il tarixli, 121-VQD nömrəli Qanunlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə.